Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://barborka.agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Uroczystych obchodów górniczego święta Barbórki.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy prezentujące zarejestrowane uroczystości nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Zdjęcia w galerii uroczystości nie zawierają tekstów alternatywnych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Wymienione materiały stanowią elementy ilustracyjne i nie są wykorzystywane w działalności jednostki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Mieszaniec, mieszan@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 128882100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ DZIEKANATU

Wejście główne do budynku A-4 znajduje się w kampusie AGH. Przy w/w wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (11 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku, z prawej strony względem wejścia głównego. Do wejścia prowadzi pochylnia. Dodatkowe wejście do budynku z pochylnią dla wózków znajduje się w wewnętrznym dziedzińcu budynku A3 i A4.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę osobową poruszającą się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 4. piętra, częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia bocznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

DOSTĘPNOŚĆ BIURA FUNDACJI

Wejście główne do budynku A-1 znajduje się w kampusie AGH. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (6 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do budynku przez wejście do budynku C1. Do wejścia prowadzi pochylnia. W budynku znajduje się winda, którą należy wyjechać na piętro I i korzystając z pochylni w łączniku budynku C1 i A1 wjechać do budynku A1. Dostępność pomieszczeń Biblioteki Wydziału zapewnia wejście boczne od strony wyjazdu pomiędzy budynkiem A0 i A1 na ul. Reymonta oraz zlokalizowana w tym skrzydle budynku winda.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów z wyjątkiem przewiązki pomiędzy budynkiem C1 i A1, gdzie udostępniona jest pochylnia, oraz schodów przed wejściem do pomieszczeń biblioteki. Pomieszczenia Biblioteki dostępne są przez wejście boczne do budynku. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek A1 wyposażony jest 2 windy osobowe. Jedna porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra, a druga w skrzydle biblioteki pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 2. piętra. Windy częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. Wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Dodatkowe informacje

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30